PROTECCIÓ DE DADES

LLEGIU ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOL·LICITADES A “OPINIÓ BLOG” i “ENTREVISTES BLOG” i “@”

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN amb domicili a la ciutat de Barcelona, codi postal 08029, carrer Comte Borrell, núm. 201-203, entresòl, amb el CIF núm. G-08.897.696, i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 61 (d’ara endavant, FUNDACIÓ) en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informa que les dades que vostè facilita a les seccions indicades d’aquest lloc web en format blog (en endavant, BLOG) la URL del qual és https://www.exit21.org s’inclouen en un fitxer de dades personals que ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de dades. Les dades aquí recollides seran tractades per la FUNDACIÓ amb les finalitats exclusives de gestionar la participació dels usuaris en la secció “Opinió Blog” i “Entrevistes Blog” i atendre les consultes que els usuaris facin a través de “@”. Les consultes es limitaran a assumptes directament relacionats amb el BLOG. Les consultes sobre aspectes confidencials o privats de la FUNDACIÓ i/o de les persones que desenvolupen el BLOG seran directament descartades i no ateses, així com també aquelles consultes que siguin comentaris grollers o malintencionats i que no respectin els bons costums.

El registre de menors d’edat de 18 anys no està permès. Si algun registre revelés que l’usuari és un menor d’edat, FUNDACIÓ es reserva el dret d’anul·lar-lo. La FUNDACIÓ no es fa responsable dels efectes o conseqüències que els registres de menors d’edat puguin ocasionar. En qualsevol moment, els pares/tutors d’un menor que hagi emplenat els formularis sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d’un missatge a la següent adreça de correu electrònic info@exit.org indicant la referència “LOPD”.Amb l’enviament de les dades personals a través del formulari respectiu, l’usuari atorga el seu consentiment per tal que la FUNDACIÓ pugui disposar de les seves dades personals per les finalitats abans exposades L’usuari ha de facilitar dades veritables i actualitzades o bé un àlies. FUNDACIÓ no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades o bé d’unes dades falses o errònies.

Per la seva part, la FUNDACIÓ es compromet a que les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.

Igualment, la FUNDACIÓ, en compliment de l’article 5 de la LOPD, informa que el fet de facilitar les seves dades personals a través de l’enviament dels formularis és de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de dirigir la seva reclamació a la FUNDACIÓ mitjançant un correu electrònic a l’adreça  info@exit21.org indicant a la referència del missatge “LOPD” i detallant en el mateix les dades que vol modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions, la FUNDACIÓ retindrà amb caràcter general durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades en l’esmentada llei.

Sempre que la FUNDACIÓ enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge que envia la FUNDACIÓ.

Sense perjudici d’això i, al marge del tractament que porti a terme la FUNDACIÓ en el marc de la LOPD als efectes del compliment de les finalitats descrites, els usuaris saben i coneixen que part de l’objecte de les seccions “Opinió Blog” i “Entrevistes Blog” és la publicitat de les dades, és a dir, que els camps del mateix seran accessibles per altres usuaris del BLOG.

La FUNDACIÓ no és responsable de les conseqüències i efectes que la publicitat d’aquestes dades -inclòs el contingut de la fotografia i altra informació personal que l’usuari de forma lliure decideixi donar a conèixer- puguin comportar a l’usuari, a la seva família, a amistats i/o persones properes, o a altres terceres persones. La participació en el BLOG és totalment voluntària i no és obligatòria. La publicitat de les dades facilitades no està subjecta a cap garantia de confidencialitat, ni del dret a la intimitat, en tant que l’usuari decideix de forma voluntària que siguin públiques i que formin part d’un lloc d’Internet en format blog i que fins i tot puguin ser compartides en xarxes socials. En conseqüència, exclusivament l’usuari és responsable de tots els fets, situacions, incidències, problemes, entre d’altres, de forma indicativa però no limitativa, que es poguessin ocasionar arran de la publicació de les dades comunicades pel propi usuari.

Shares
Catalan   English   French  Spanish